سرویس کرمانشاه
آخرین خبرهای کرمانشاه
انتشار:  سه‌شنبه 28 مرداد 1399  ::  10:10   

پیگیری مطالبات کرمانشاه ، نیازمند همگرایی نمایندگان / محمد فاروق یوسفی

سرویس کرمانشاه - "متاسفانه و بنابه دلایلی نمایندگان استان کرمانشاه کمتر توانستند به سان نمایندگان اصفهان، خوزستان، شیراز، آذربایجان ...به صورت هماهنگ به موضوعات استانی ورود نموده و در نهایت تصمیم سازان را به همراهی خویش مجاب نمایند و قطع به یقین این مهم به شرط تفکر همگرایی دور از دسترس نخواهد بود ... "

هرچند که مجمع نمایندگان استان کرمانشاه به سان استان های دیگر تشکیل می شود و هریک از نمایندگان در یک دوره ی شش ماهه به عنوان رئیس مجمع انتخاب می شود تا دوران تصدی مسئولیت را با صدور بیانیه های نه چندان مهم سپری نمایند؟!! بدون آنکه در یک تعامل همگرا بتوانند مطالبات اساسی استان را در سایه تشریک مساعی به مسند ظهور رسانند و جایگاه این تشکل را به معنی واقعی به جامعه و مراجع تصمیم ساز بنمایانند.  
به هرحال به عنوان یک شهروند از منتخبین خویش در سطح استان انتظاراتی داشته ودر یادداشتی به ارائه دیدگاهی مبادرت می نمایم. هرچند که بعضی ها ممکن است فصل الخطاب را به ظاهر متوجه نماینده حوزه ی انتخابیه پاوه و اورامانات بدانند، که چنین چیزی نیز خالی از تصور نیست، لکن مفهوم و برونداد واقعی پیام یک امر کلی است و جمیع نمایندگان محترم استان را شامل می شود.
شواهد عینی و ارزیابی های معمول بیانگر آن است نمایندگان این دوره استان کرمانشاه الحق والانصاف از گزینه های توانمندی بوده و در مقام ارزشگذاری وزنه ای قابل اتکاء محسوب می شوند. در این راستا به یکی از شاخص ترین آنها اشاره ای گذرا می نمائیم. مصری را باید دانای اعظم در بین نمایندگان استان نامید و شناخت، شخصیتی که چند دوره ی پیاپی بدون های و هوی و یا رویکردهای تبلیغاتی آن چنانی توانست اعتماد مردم کرمانشاه را به خود جلب و کرسی رویایی بهارستان را تصاحب نماید.
در شرایط سخت اقتصادی که نرخ تورم وبیکاری استان در سطح کشوری رکوردار است و نارضایتی عمومی از مسئولین فرادستی در اوج خود قرار دارد، قطع به یقیین کسب اعتماد و انتخاب مجدد باید هنر مردان موفق دانست.
   از این جهت عبدالرضا مصری را باید در استان یک استثنا برشمرد، وی بندرت خویش را درگیر مسائل حاشیه ای از جمله عزل و نصب مدیران و ... نموده و شاید مستثنی بودنش را مرهون کسب اندوخته های ارزشمند صدارت در وزارت، عضویت در هیئت رئیسه مجلس و یا در قالب دیپلماتی کارکشته برشمرد وهمین نیز می تواند به عنوان سرمایه ای بی بدیل مورد استفاده مجمع نمایندگان استان قرار گیرد.
قصد پرداختن به جایگاه مصری و یا دیگران نمایندگان توانمند استان را نداشته ولیکن ورود در این مقوله بدان جهت از درجه اعتبارمهم تلقی می گردد که بتوان از ظرفیت هم افزایی مجموعه نمایندگان در به نتیجه رساندن مطالبات منطقه ای بهره جُست.
بدون تردید مطالبات عمومی اگر با حمایت قریب به اکثریت نمایندگان محترم همراه شوند از شانس موفقیت بیشتری برخوردار خواهند شد، متاسفانه و بنابه دلایلی نمایندگان استان کرمانشاه کمتر توانستند به سان نمایندگان اصفهان، خوزستان، شیراز، آذربایجان ... به صورت هماهنگ به موضوعات استانی ورود نموده و در نهایت تصمیم سازان را به همراهی خویش مجاب نمایند و قطع به یقین این مهم به شرط تفکر همگرایی دور از دسترس نخواهد بود.
بدیهی است حرکت تیمی بهتر از رویکرد فردی به نتیجه می رسد، اما این مهم نیز بدون اشکال نبوده وهر یک از نمایندگان برای دیده شدن و انتخاب مجدد در دور بعدی درتلاش اند، برونداد فعالیت درحال شکل گیری را نتیجه ومرهون تلاش های خویش برشمرده و همین کافی است تا با مقاومت پنهانی حتی از جانب همقطاران خویش مواجه شوند و علیرغم مساعی معمول نتیجه ی معکوسی را به دنبال داشته باشند. کما اینکه در جریان سفر رئیس جمهور به استان نمایندگان استان متفق القول منطقه آزاد تجاری قصرشیرین و منطقه ویژه اقتصادی اورامانات را خواستار شدند اما در ادامه مقوله ی اورامانات با حمایت نمایندگان استان همراه نگردید و هیچیک حاضر به همراهی و یا موضعگیری در این راستا نشدند.
برای تبیین مراتب توسعه ی راههای اورامانات و دیگر مناطق استان را از نظر می گذاریم تا به چرایی تفاوت از منظر عملکردی پی ببریم، شهروندان اوراماناتی کم و بیش با مساعی معمول نمایندگان ادوار درمجلس شورای اسلامی مبنی بر توسعه ی راههای اورامانات واقف اند، اما چرا علیرغم تلاش های معمول و وعده و وعیدهای آنچنانی، توفیقی درادامه نیافتند ..
واقعیت آن است نمایندگان اورامانات بیش از انجام کار به تبلیغات حاشیه ای عنایت و توجه ویژه ای مبذول داشته و تمرکز خویش را به جای به کرسی نشاندن مطالبات از مسیرهای قانونی حول اقناع مخاطبین متمرکز می نمایند. عوام نیز نیز بنابه دلایلی ظاهر بین بوده به جای برونداد فعالیت به رفتارهای تند و تیز و یا خطابه آتشین علیه وزیران و مقامات استانی توجه نموده و آن را دال بر شجاعت تصور می نمایند و در ادامه اینگونه القاء می نمایند، نماینده مساعی خویش را معمول نموده اما اگر کاری انجام نمی گیرد ناشی از آن است که دولت تمایلی به انجام فعالیتی در منطقه ندارد، غافل از اینکه طرح موضوع و یا شیوه ی رسیدن به هدف دراساس اشتباه دنبال شده است.

بدیهی است، کسی نیست که نداند، بازارچه های رسمی شوشمی و شیخ صله نقشی مهم و اساسی در اقتصاد استان و کشور ایفاء ننماید، صدالبته توسعه ی روزافزون این ظرفیت ها نیز منجر به تحولی اساسی در اقتصاد استان می گردد، استانی که نرخ بیکاری آن سرآمد کشور می باشد.
متاسفانه نمایندگان محترم ادوار مجلس شورای اسلامی نگاه غالب آنان به بازارچه های مرزی اورامانات به عنوان مطالبه ی محلی متمرکز بوده و همین نیز سبب گردید علیرغم قدمت هشتادساله مرز شوشمی، هنوز فاقد آب لوله کشی باشد و کماکان از طریق تانکر سیار آب رسانی نیازمندی بازارچه مرتفع گردد. بگذریم از تبعات تاثیرگذاری منفی این رفتار در نزد همسایه غربی اعتنایی به عمل ننمود و اقتدار دولت و کشور آنچنانکه مورد انتظار است در این راستا دیده نشده است؟!
برای تبیین مراتب کافی است بدانیم، هیچگاه نمایندگان اسلام آباد و قصرشیرین مطالبه ی آزاد راه کرمانشاه – قصرشیرین، سنقر و... را در حوزه ی استحفاظی خویش نداشتند، چرا که مطالبه ی آنان در مقوله طرح ملی آزاد راه کربلا تعریف و شناخته شد و بدون آنکه برای منطقه ی آنان هزینه ای لحاظ و یا در نظر گرفته شود، این مطالبه به عنوان یک طرح ملی با پشتیبانی قاطع نمایندگان استان قابلیت اجرایی یافته است.
وقتی توسعه بازارچه های مرزی به عنوان مطالبه ی استانی مورد توجه قرار گیرند، قطعاً پیش درآمد آن توجه و بازنگری به راههای دسترسی اورامانات (کرمانشاه به شوشمی وشیخ صله) خواهد بود ، امری که در سایر نواحی استان بدان توجه گردید.  
این موضوع نیز برای طرح سردسیری تسری می یابد. چندی پیش طرح گرمسیری انتقال آب سیروان به استان های کرمانشاه و ایلام با موفقیت به اتمام رسید و درشرایط تحریم توانمندی کشورمان را در اجرای طرح های مهم و حیاتی توسعه ای به نمایش گذاشت، طرح سردسیری نیزظرفیت بی بدیلی است که می تواند با زیر پوشش بردن دشت های روانسر و ماهیدشت، انقلابی را در سطح استان کرمانشاه به وجود آورد...
اگر نماینده اورامانات مطالبات موردنظر را در قالب منطقه ای مطرح نماید، چه بسا با مقاومت هم استانی ها در تخصیص بودجه و اعتبار مواجه شود، اما اگر مجمع نمایندگان استان را در این راستا همفکر و همصدا رفتار نمایند (کما اینکه جناب دکتر شهریار حیدری با بصیرت هرچه تمام تر به عنوان نماینده ی فهیم استان چرایی طرح سردسیری را مورد توجه قرار داد)، می توانند جمع کثیر دیگری را به همراه خویش داشته باشند و به سهولت در به کرسی رساندن مطالبه ی جمعی موفق عمل نمایند.
نقش جناب دکتر لهونی درهمراهی نمایندگان استان در پرداختن به طرح سردسیری اگر تنها به دکتر شهریار حیدری ختم نشود و دیگرنمایندگان نیزهر یک در راستای منافع استانی مطالباتی این چنینی را پیگیر باشند، نقشی بارز و تعیین کننده خواهد بود، هرچند که نام لهونی دراین میان اصلاً مطرح نشود، تدبیری که درایت یک نماینده نتیجه گرا را می رساند....
مقدمه ی بحث را با دکتر مصری شروع و اینک نیز با وی به پایان می رسانیم ، شخصیت کاریزماتیکی که باید از قدرت نفوذ و تاثیرگذاری مطلوب اش به عنوان ظرفیتی بی بدیل یاد کنیم ومی طلبد از نمایندگان استان بخواهیم تا از ظرفیت وجودی اش بنحو شایسته بهره گیرند و در سایه ی خرد جمعی مطالبات استانی نظیر پتروشیمی، منطقه آزاد تجاری، توسعه بازارچه های مرزی، طرح سردسیری ، اشتغالزایی، تردد مرزی از بازارچه های رسمی، توسعه راههای ریلی و... را به صورت تیمی دنبال نمایند، قطعاً در سایه تاثیرگذاری جمیع نمایندگان فکور استان رسیدن به اهداف متعالی دور از دسترس نخواهد بود .