انتشار:  سه‌شنبه 29 مهر 1399  ::  23:49   

مرثیه ای برای کولبری/ محمدهادیفر

سرویس کردستان- کولبری ممر درآمدی برای مردمان مرزنشین می باشد که بصورت سنتی و با شیوه های مختلف از زمان های بسیار دور در عمده مناطق مرزی رواج داشته و هنوز هم ادامه دارد. اختلاف قیمت کالا در دو کشور، بیکاری و کمبود زیر ساخت های تولید داخل و پیوند های قومی در دوسوی مرز خصوصا در مناطق مرزی کردستان از عوامل اصلی رواج پدیده کولبری  در مرزها می باشد.

سیاست های کلان اقتصادی کشور نیز از مجاری خود به رده های تابعه ابلاغ می شود که دراین راستا دولت به عنوان مجری و مجلس به عنوان ناظر برحسن اجرا و تدوین قوانین مربوطه و دیگر دستگاه های مرزی نظارت بر مبادلات را برعهده دارند. اما مدتهاست که این رویه از مسیرخود خارج شده، خصوصا در شرایط فعلی اقتصادی کشو، سلسله عواملی فشارهایی را به جامعه تحمیل کرده ودر این بین هرکدام از متولیان فوق توجیه گر مسئولیت خود می باشند.

متاسفانه پس ازافتتاح گمرکات و بازارچه های رسمی در مرزهای غربی کشور،  سیاستگذاران کلان اقتصادی درمنطقه، برنامه ای برای گنجاندن معیشت مرزنشینان درکنار فرصت های قانونی جدید نداشتند هرچه ترافیک مبادلات تجارت رسمی بالاتر رفته مع الاسف حجم مبادلات غیر رسمی یا همان پدیده کولبری بر اثر بی تدبیری نیز گسترش یافته است. گویا اراده ای برای زدودن این ویترین ناخوشایند ازجامعه کُردی در بدنه سیاستگذاران اقتصادی دیده نمی شود.

دلیل اصلی این اهمال را می توان در چند چیز دانست. متولیان فوق الذکر کمتر به فکرچاره ای برای  حل ریشه ای این موضوع بوده و هستند که با قید اولویت مسئولیت آنها؛ می توان تاحدودی به زوایای مختلف آن اشاره کرد. دولت به عنوان مجری سیاست های کلان اقتصادی کشور خصوصا در بحث معیشت مرز نشینان فاقد برنامه کاربردی و تخصصی می باشد علیرغم ارتباط تنگاتنگ بین امنیت و معیشت مرزنشینان تا کنون دولت نتوانسته با راه کارهای اجرایی این پدیده ناخوشایند را از جامعه بزداید.مجلس به عنوان حامی و ناظر سیاست های اقتصادی کلان خصوصا مرزنشینان، تا کنون گام اساسی و کاربردی در این زمینه برنداشته است واین دو نهاد تاثیر گذار درمعیشت مرزنشینان هردونگاه ابزاری به کولبری دارند تنها در مواقع نیاز به سراغ این برزخیان روی زمین رفته و پس ازبهره برداری های خود تا وقتی دیگر یادی ازآنها نمی کنند.

 هیچ یک ازکولبران هم مالک و صاحب کالای خود نمیباشد عموما حمال بارهای دیگرانند همان کسانی که بیشترین بهره برداری را از چالشهای کولبری می برند.

معیشت مرزنشینان وابسته مرز در یک مثلث  «کولبر» و« پولبر» و «رای بر» می باشد درحقیقت پدیده کولبری ضلع سوم مثلث متساوی الساقین می باشد که کولبر بعنوان قاعده مثلث از ناچیزترین بهره برخوردار می باشد. در این بین کولبر بازنده اصلی و "پول بر " و "رای بر" هر یک با اضلاعی بلند بازی برد بردی را رقم می زنند.

"رای بران" از اعضای اصلی این مثلث بوده که بیشترین امکان برون رفت وضعیت فلاکت بار کولبری را در اختیار دارند اما متاسفانه نگاه ابزاری و سیاسی اجازه رفع این پدیده آزاردهنده از جامعه مرزنشینی کشور را به آنان نمید هد.

گویا این پدیده یک منبع ثابت و قابل ملاحظه رای آوری است که دولت و مجلس اراده ای بر رفع آن ندارند تا درمواقع انتخابات از آنها استفاده بهینه ای داشته باشند چرا که  دولت توان این را دارد که این نقیصه را با دیگر دستگاه ها برطرف نماید اما اراده نامعلومی پشت این ناکارآمدی وجود دارد که این امر تا کنون محقق نشده است. همچنین بخش عمده رای نمایندگان مجلس و مدیران محلی دولت در مناطق مرزی نیز از رنج و حرمان این کولبران بی پناه می باشد. بنابراین برای رفع مشکلات این برزخیان مرزنشین نیازی به فریاد بلند مجلسیان نیست که تریبون مجلس را از جای برکنند بلکه تدبیری قانونی می طلبد که با نیت خدمت واقعی که اشتغال نسبی را بر مناطق مرزنشین حاکم نماید. "رای بران " معمولا با داد و قال صورت مسئله را پیچیده تر می کنند آنان بزعم خود ، خود را ندای مطالبه گری کولبران می دانند درحالیکه عمده راه حل مشکل کولبران خلاء قانون و شیوه های تجارت مرزنشینی است که به دست مجلس حل می شود درحالی که نمایندگان بدون اطلاع از جایگاه و مسئولیت خود همواره به فرافکنی عادت کرده اند چون فریاد زدن هم کم هزینه است و هم عوام پسند. همه نمایندگان ادوار مجلس به مردم بگویند چندبار به قصد حل این مشکل با شورای عالی امنیت ملی بعنوان عالیترین دستگاه تصمات کلی اجرایی کشوربه شورنشستند؟ چند بارکمیسون های مجلس را بصورت جدی دراین راستا فعال کرده اند؟ چند بار بصورت مجمعی با رئیس جمهور مشکل کولبری را مطرح نموده اند؟ چند طرح کاربردی را در این زمینه در صحن مجلس مطرح کردند؟

حال دو ضلع این مثلث بد ترکیب هرکدام متناسب با سهم خود شانه از زیر بارمسئولیت کولبری خالی کرده و انتظارات جامعه را متوجه دیگران می نمایند بنابراین "پول بران" و "رای بران" هرکدام با فرافکنی ، خود را  مطالبه گرنشان داده و ناظر مبادلات را بدون اینکه حدود وثغوری برای آن تعریف نمایند بحال خود رها کرده اند. البته باید گفت شلیک غیرمجاز به کولبری که صرفا بدنبال معیشت می باشد مسئولیت شرعی و قانونی دارد حمل کالای غیرمشروع و غیرمجاز با حمل کالای غیرمجاز و مشروع تفاوت وجود دارد در این بین شفاف سازی نیروهای مرزبانی در تعیین مکان و زمان تردد برای معیشت جویان مرزی یک وظیفه سازمانی می باشد که صدور همین جواز نیز بصورت مستقیم و غیر مستقیم برضمه دولت  و مجلس می باشد. گویی نمایندگان فقط مسئول فریاد زدن هستند و یا اینکه نقش بلندگوی آسیب دیدگان مرزی را بازی می کنند درحالی که دیگران هم می توانند این فریادها را چه بسا از آنان بلندتر بگوش همگان برسانند اما آنکه می تواند بدور از اغراض سیاسی و انتخاباتی راهگشا باشد نمایندگان دور اندیش و عاقل می باشند. بهرحال «پولبران» و «رای بران»  دوضلع این مثلث درهرشرایطی درمقام برنده این ماراتن مرزی می باشند.  تنها کولبرانند که همانند مرغان بی سرپناه در عروسی و عزای "رای بران" و "پول بران" قربانی می شوند.